bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Projektets rekommendationer

Inledning
En väl fungerande offentlig sektor är en förutsättning för människors trygghet och välfärd och för verksamheter som skapar tillväxt. En effektiv utveckling av det digitala samhället förutsätter att alla har tillgång till bredband och teknik, men också nödvändiga kunskaper för att använda e-tjänster, ta del av samhällsinformation och kommunicera digitalt. Det är en demokratisk rättighet.

”En av de viktigaste erfarenheterna från projektet är att är digital delaktighet och tillgängliga tjänster inte är en fråga för enskilda verksamheter i en kommun. Det är en ledningsfråga!”

 

Projektets rekommendationer

# 1. Digital delaktighet och tillgängliga tjänster är ett ledningsansvar
Att utveckla service och stöd för att öka den digitala delaktigheten är en kommunledningsfråga, eftersom det förutsätter bred samverkan dels internt i kommunen och dels i dialog med andra myndigheter. När arbetet ska starta är det därför avgörande med tidig förankring och beslut i kommunledningen, så att förvaltningsledningarnas ansvar också blir tydligt. Det är också kommunledningen som bör bjuda in externa myndigheter till dialog om samarbete, till exempel landsting, Skatteverket etc.

# 2. Sätt ihop en tvärgrupp i kommunen
Sätt ihop en med dem som arbetar strategiskt med service, webb och e-tjänster och de som möter användarna direkt, som t.ex. bibliotek, medborgarkontor, kontaktcentrum. Ett delat processledarskap mellan till exempel bibliotek och medborgarkontor öppnar upp olika perspektiv och minskar risken för konkurrens. Tre delar är viktiga som start för att ge kunskap om nuläget: gör en gemensam kartläggning av till vilka platser kommuninvånarna vänder sig idag för att få information och hjälp med internet och e-tjänster, gör sammanställning av vilka frågor som ställs till respektive plats samt gå gemensamt igenom uppdragen för berörda verksamheter

# 3. Ge ett tydligt uppdrag att samverka
Gruppen bör ha ett tydligt uppdrag att samverka över förvaltningsgränserna för att utveckla och förbättra den samlade servicen. Uppdraget ska följas upp på förvaltningsledningsnivå och föras vidare upp till kommunledningsnivå eftersom gängse strukturer och organisation kan behöva ändras.

# 4. Gör analyser före e-tjänst
När en e-tjänst ska utvecklas, ska arbetet föregås av följande delar:
Behovsanalys (vilka behöver tjänsten och hur den ska användas)
Analys ur användarens perspektiv (vilka tjänster är viktigast att prioritera, hur ska tjänsten kopplas till sitt innehåll och hur kan användare lära sig och hur påverka utformningen?)
Intressentanalys (vilka andra verksamheter berörs och bör vara med i samverkan?)

# 5. Skriv in ansvaret för användarstöd i styrdokument
Kommunens ansvar för att användarna ska kunna lära sig tjänsterna och hur detta användarstöd ska utformas, ska förankras och skrivas in i aktuella styr- och policydokument.

# 6. Knyt kommunala och regionala nyckelpersoner till arbetet
För att stärka det samlade arbetet med digital delaktighet i kommunerna i en region och minska risken att kommunal och regional nivå arbetar var för sig, ska nyckelpersoner från den regionala nivån, till exempel regionförbund, knytas till arbetet och fungera som stöd och ge återkoppling i regionförbundets arbete.

# 7. Marknadsför och rusta den fysiska platsen
Var kommer användarna att kunna hitta kommunens e-serviceverkstad/verkstäder fysiskt? Är det på biblioteket/biblioteken? Vilken teknisk utrustning behövs där? Vilken bemanning och vilka kompetenser behöver tillföras? Hur kommer servicen att erbjudas och när?

# 8. Vidareutveckla dialogen med användarna
Genom referensgrupper, fokusgrupper och enkla undersökningar. Behoven förändras och servicen kan inte erbjudas statiskt. Det är en pågående utvecklingsprocess.

# 9. Utveckla kompetensen brett inom kommunen
Få kommunens medarbetare att arbeta med e-tjänsterna så att de kan dem och kan guida brukare inom sitt område, till exempel äldreomsorgen, barnomsorgen, skolan

# 10. Beakta integritet och säkerhet i alla tjänster
Sträva efter att medborgarna känner hög tillit till e-tjänsterna och därför ser en e-tjänst som första alternativet för kontakt med kommunen eller annan offentlig service